L Arrindell

Voor­waarden

INFORMATIE

De gebruiks­voorwaarden.

Via deze website worden er services aangeboden. We willen ook dat anderen voordeel hebben van deze site, maar kopieer de informatie ervan niet naar een andere website of applicatie. U kunt wat u hebt gevonden met anderen delen door ze naar deze site te verwijzen zoals omschreven staat in de gebruiksvoorwaarden in dit document. De term ‘website’ omvat de websites larrindell.com en alle hun subdomeinen die een cluster vormen.

Auteursrecht

© 2023 Leco Arrindell. Alle rechten voorbehouden.

Deze website wordt beheerd door Leco Arrindell.

Merkenrecht

iTunes en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, het Microsoft-logo en de namen van alle Microsoft-software, inclusief Microsoft Office en Microsoft Office 365, zijn handelsmerken van Microsoft Inc. Android is een handelsmerk van Google LLC. De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google, en wordt gebruikt volgens de gebruiksrechtovereenkomst beschreven in de Creative Commons 3.0 Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Het via logo is een handelsmerk van Vereniging Informatiewetenschappen Amsterdam (V.I.A.). Alle andere (ingeschreven) merken zijn eigendom van de respectieve merkhouders.

Gebruiksvoorwaarden en gebruikslicentie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en alle bijkomende voorwaarden (samen: ‘gebruiksvoorwaarden’) op deze website volledig. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, of een deel ervan, dan moet u deze website niet gebruiken.

Wat houdt juist gebruik in? Op voorwaarde dat u zich houdt aan de bepalingen, zoals hieronder genoemd, is het u toegestaan:

Het is niet toegestaan:

Uitsluiting van garantie en beperking van aansprakelijkheid

Deze website en alle informatie, inhoud, materiaal en andere diensten die via deze website aan u beschikbaar worden gesteld, worden ‘as is’ geleverd. Er word geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven.

Leco Arrindell garandeert niet dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Leco Arrindell kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het gebruik van een dienst of van enige informatie, inhoud, materiaal of andere diensten die via de website aan u beschikbaar worden gesteld, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade (inclusief winstderving).

Schending van de gebruiksvoorwaarden

Als u deze gebruiksvoorwaarden schendt, word het recht behouden om maatregelen te nemen die naar het oordeel van Leco Arrindell gepast zijn om tegen de schending op te treden, onverminderd de overige rechten van Leco Arrindell zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden. De maatregelen kunnen inhouden dat uw toegang tot de website wordt ingetrokken, dat u wordt belet toegang tot de website te verkrijgen, dat toegang tot de website door computers die uw IP-adres gebruiken wordt geblokkeerd, dat uw internetprovider wordt verzocht uw toegang tot de website te blokkeren en/of dat er gerechtelijke stappen tegen u worden ondernomen.

Wijziging

Leco Arrindell heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien. Herziene gebruiksvoorwaarden zijn op het gebruik van deze website van toepassing vanaf de dag van publicatie van de herziene gebruiksvoorwaarden op deze website. U wordt aangeraden deze pagina geregeld te bekijken om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de laatste editie.

Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en deze website met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten inzake uw gebruik van deze website.

Andere informatie-pagina's:


Laatst bijgewerkt: 30-09-2023